Thi thăng hạng viên chức y tế đà nẵng
16/12/2016 08:33:38

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức y tế năm 2017 từ hạng IV lên hạng III đối với các chức danh: điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược và từ y sĩ lên bác sĩ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Dự kiến thời gian vào Quý II năm 2017.

Sở Y tế thông báo các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự thi

Viên chức dự thi thăng hạng có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Đơn vi sự nghiệp công lập có nhu cầu;

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp có cùng 4 chữ số đầu trong mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi thăng hạng (trừ thăng hạng từ chức danh y sĩ lên bác sĩ hoặc bác sĩ y học dự phòng);

- Có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí công việc phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi thăng hạng;

- Được cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng viên chức đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian ba năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ (2014, 2015, 2016), có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật;

- Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hoặc sử dụng viên chức cử tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

- Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi quy định tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Viên chức dự thi thăng hạng phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và thời gian giữ thâm niên chức danh nghề nghiệp quy định tại các Thông tư: 10, 26, 27, 28/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ, dinh dưỡng; cụ thể như sau:

a) Đối với thi thăng hạng từ Điều dưỡng hạng IV lên Điều dưỡng hạng III (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.05...)

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều dưỡng;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (tương đương trình độ B trở lên);

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, viên chức thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV lên chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV tối thiểu là 02 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp điều dưỡng cao đẳng hoặc 03 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp điều dưỡng trung cấp.

b) Đối với thi thăng hạng từ Hộ sinh hạng IV lên Hộ sinh hạng III (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.06...)

- Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành hộ sinh;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (tương đương trình độ B trở lên);

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, viên chức thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV tối thiểu là 02 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp hộ sinh cao đẳng hoặc 03 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp hộ sinh trung cấp.

c) Đối với thi thăng hạng từ Kỹ thuật y hạng IV lên Kỹ thuật y hạng III (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.07...)

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (tương đương trình độ B trở lên);

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, viên chức thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV lên chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV tối thiểu là 02 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật y hoặc 03 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật y.

d) Đối với thi thăng hạng từ Dược hạng IV lên Dược hạng III (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.08...)

- Tốt nghiệp đại học dược trở lên;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (tương đương trình độ B trở lên);

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, viên chức thăng hạng từ chức danh dược hạng IV lên chức danh dược sĩ phải có thời gian giữ chức danh dược hạng IV tối thiểu là 02 năm đối với trình độ dược cao đẳng hoặc 03 năm đối với trình độ dược trung cấp.

đ) Đối với thi thăng hạng từ Y sĩ hạng IV lên Bác sĩ hạng III (mã số chức danh nghề nghiệp Y sĩ V.08.03.07, Bác sĩ V.08.01.03)

-  Tốt nghiệp bác sĩ trở lên (trừ bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng);

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (tương đương trình độ B trở lên);

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Nội dung kỳ thi thăng hạng; điều kiện miễn thi ngoại ngữ, tin học

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 như sau:

a) Các môn thi gồm:

- Môn thi kiến thức chung;

- Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ;

- Môn thi ngoại ngữ;

- Môn thi tin học.

b) Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học

- Miễn thi ngoại ngữ đối với viên chức có một trong các điều kiện sau đây:

+ Viên chức tính đến ngày 31/12/2017 có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;

+ Viên chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

+ Viên chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

                + Viên chức có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;

                + Viên chức có bằng tốt nghiệp theo trình độ đào tạo hoặc ở trình độ cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thi thăng hạng mà học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Miễn thi môn tin học đối với viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Chi tiết liên hệ phòng Tổ chức-Cán bộ, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết xem file đính kèm: soyte.danang.gov.vn/documents/10180/217060/3442.pdf và soyte.danang.gov.vn/documents/10180/217060/3488.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Đang online:
43
 
Hôm nay:
116
 
Tháng này:
25,725
 
Tất cả:
125,818
 
 
 
 
 
 
Trang chủ           Liên hệ            RSS           Đăng nhập
Bản quyền thuộc Trung tâm y tế Quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng. Xây dựng năm 2014
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: 582 đường Lê Văn Hiến
Điện thoại: 05113 847520 - 05113 969894
Email: ttytnhs@danang.gov.vn và phongkhthbenhviennhs@gmail.com