Trưởng khoa: Nguyễn Văn Dũng

Điều dưỡng trưởng: Nguyễn Thị Hằng

*Chức năng – nhiệm vụ:

  • Xây dựng kế hoạch và thực hiện cham sóc, điều trị nội trú cho cá trường hợp đang được thu dung điều trị tại Trung tâm theo chuyên ngành; hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa chuyên môn, đơn vị thuộc Trung tâm theo quy định;
  • Tổ chức điều trị nội trú cho người bệnh; kết hợp y học hiện đại với y dược cổ truyền trong điều trị; thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn và tiếp nhận bệnh nhân do các đơn vị y tế chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị chăm sóc, phục hồi chức năng;
  • Phối hợp thực hiện công tác quản lý, giám sát sức khỏe hộ gia đình; các trường hợp cần theo dõi, điều trị tại cộng đồng và công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
  • Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
  • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.