Trưởng khoa: Phạm Quang Duy

*Chức năng – Nhiệm vụ:

  • Xây dựng kế hoạch hoạt động và xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và an toàn sinh học;
    • Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo nhiệm vụ Trung tâm; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bưc xạ theo quy định;
    • Phối hợp thực hiện công tác quản lý sức khỏe hộ gia đình; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
    • Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
    • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc trung tâm y tế giao.