Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”

Thực hiện Công văn số 2927/BYTPC của Bộ Y tế ngày 16 tháng 4 năm 2021 về triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân;

Sở Y tế yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở quan tâm triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1.Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng cuộc thi.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, động viên khích lệ toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia về Cuộc thi.

3. Tổ chức công khai hình thức thi trực tuyến được đăng tải trên website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc trên Trang thông tin điện tử của Vụ pháp chế Bộ Y tế tại địa chỉ: http://vuphapche.moh.gov.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hãy chat với chúng tôi