0236 3969 894 ttytnhs@danang.gov.vn

Khoa Xét nghiệm

1. Tên khoa phòng: Khoa Xét nghiệm

2. Chức năng và nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về xét nghiệm, an toàn sinh học.

b) Thực hiện các xét nghiệm phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo nhiệm vụ của Trung tâm; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

c) Phối hợp thực hiện công tác quản lý sức khỏe hộ gia đình; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Lãnh đạo khoa phòng:

– Trưởng khoa: 

– Phó trưởng phòng: 

3.2. Nhân sự: 

– Thạc sĩ : 
– Đại học: 
– Cao đẳng :