PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

BS CKII. NGUYỄN TIẾN HƯNG

P. GIÁM ĐỐC

ThS. BS PHẠM VĂN DŨNG

P. GIÁM ĐỐC

BS CKI. NGUYỄN ĐỨC THÀNH