Trưởng khoa – Dược sĩ: Nguyễn Thị Minh

* Chức năng – Nhiệm vụ:

  • Xây dựng kế hoạch và thực hiện cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho hoạt động chuyên môn;
  • Thực hiện tổng hợp, dự trù thuốc, vật tư, hóa chất và trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm; bảo quản, thông tin, hướng dẫn sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định;
  • Phối hợp thực hiện công tác quản lý sức khỏe hộ gia đình; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
  • Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định
  • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.