1. Tên khoa phòng: Phòng Dân số truyền thông và giáo dục

2. Chức năng và nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ và truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục DS-KHHGĐ thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn quận, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

c) Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

d) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS-KHHGĐ của trạm y tế phường và cộng tác viên DS-SKCĐ.

đ) Quản lý và triển khai thực hiện các dự án Chương trình Mục tiêu về Y tế – Dân số trong phạm vi chức năng được giao, các dự án khác được Chi cục DS-KHHGĐ và các cấp có thẩm quyền phân công.

e) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ DS-KHHGĐ phường và cộng tác viên DS-SKCĐ.

f) Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ.

g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Lãnh đạo khoa phòng:

– Trưởng khoa:

– Phó trưởng khoa:

3.2. Nhân sự: 

– Trên đại học :
– Đại học:
– Cao đẳng :