1. Tên phòng: Phòng Tài chính – Kế toán

2. Chức năng và nhiệm vụ:

a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác xây dựng dự toán, sử dụng ngân sách; công tác quản lý tài chính.

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động về: Cấp phát kinh phí theo kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức thu các loại phí, lệ phí và các dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo, quyết toán tài chính, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp thực hiện các hoạt động về: Xây dựng kế hoạch và triển khai, giám sát thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước; quản lý nhân lực, tài sản, thuốc, vật tư, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; đào tạo, đào tạo liên tục, hội thảo, hội nghị, tập huấn và nghiên cứu khoa học.

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Lãnh đạo khoa phòng:

– Trưởng phòng:

– Phó trưởng phòng: Huỳnh Thị Phương Dung

3.2. Nhân sự:

– Thạc sĩ :
– Đại học:
– Kế toán Trung cấp, cao đẳng :