1. Tên phòng: Phòng Tổ chức – Hành chính

2. Chức năng và nhiệm vụ:

a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác tổ chức bộ máy; công tác nhân lực; công tác tài sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và công tác văn thư, lưu trữ.

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động về: Chế độ, chính sách tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; bảo vệ chính trị nội bộ; hành chính, quản trị và thống kê, báo cáo.

c) Phối hợp thực hiện các hoạt động về: Đào tạo, đào tạo liên tục, hội thảo, hội nghị, tập huấn và nghiên cứu khoa học.

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Lãnh đạo khoa phòng:

– Trưởng phòng: LƯU THỊ THÚY NGA

(Sđt: 0983701853, email:  ngaltt7@danang.gov.vn)

– Phó trưởng phòng:  PHẠM QUANG PHÚ

(Sđt: 0905135895, email: phupq@danang.gov.vn)

3.2. Nhân sự: 14

– Thạc sĩ : 1
– Đại học: 6
– Cao đẳng, Trung cấp: 2

– Khác: 5