1. Tên khoa phòng: Khoa Chẩn đoán Hình ảnh

2. Chức năng và nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về chẩn đoán hình ảnh và an toàn sinh học.

b) Thực hiện chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo nhiệm vụ của Trung tâm.

c) Phối hợp thực hiện công tác quản lý sức khỏe hộ gia đình; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Lãnh đạo khoa phòng:

– Trưởng khoa:

– Phó trưởng khoa:

3.2. Nhân sự: 

– Thạc sĩ :
– Đại học:
– Cao đẳng :