1. Tên khoa phòng: Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế

2. Chức năng và nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch và thực hiện cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

b) Thực hiện tổng hợp, dự trù thuốc, vật tư, hóa chất và các trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm; bảo quản, thông tin, hướng dẫn sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định.

c) Phối hợp thực hiện công tác quản lý sức khỏe hộ gia đình; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Lãnh đạo khoa phòng:

– Trưởng phòng: Ds. Nguyễn Thị Minh

– Phó trưởng phòng:

3.2. Nhân sự: 

– Thạc sĩ :
– Đại học:
– Kế toán Trung cấp, cao đẳng :