Trưởng phòng: Cử nhân Huỳnh Thị Phương Dung

* Chức năng và nhiệm vụ

– Chức năng- Phòng tài chính kế toán bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện. Tham mưu phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng qui chế, chế độ.

– Nhiệm vụ:- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của Bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặc chẽ việc thu viện phí theo quy định.

– Theo kế hoạch Ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh Viện.

– Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Bệnh viện.

– Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của bệnh viện và cá nhân.

– Tổ chức và quản lý công tác thu viện phí, BHYT, viện trợ và các nguồn thu khác.- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

– Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

* Thế mạnh: CBVC phòng TCKT đa phần là trẻ, năng động, hầu hết đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán – tài chính, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, tâm huyết với công việc, hòa đồng thân ái. Thường xuyên trau dồi, học hỏi kiến thức nhằm nâng cao nghiệp vụ của mình trong lĩnh vực kế toán – tài chính để hoàn thành tốt công việc được giao.

* Định hướng phát triển: Tăng cường công tác quản lý nguồn thu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người bệnh cũng như khoa phòng trong công tác thanh toán viện phí, thanh toán bảo hiểm y tế nhằm tạo nên thương hiệu của đơn vị, người bệnh tin tưởng và đến với bệnh viện nhiều hơn.

– Các nguồn lực tài chính được phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả và đúng quy định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động Khám chữa bệnh và các các hoạt động khác của bệnh viện với quy mô ngày càng phát triển, nâng cao thu nhập cho CBVC, phấn đấu đảm bảo thu nhập của cán bộ được như hiện tại và nâng dần lên qua các năm.