1. Tên phòng: Phòng Điều dưỡng

2. Chức năng và nhiệm vụ:

a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác chăm sóc, theo dõi điều trị nội trú; công tác chăm sóc, theo dõi điều trị ngoại trú và công tác chăm sóc người bệnh tại cộng đồng.

Tổ chức đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh, thăm hỏi người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện.  Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có). Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện.

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động về: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh.

c) Phối hợp thực hiện các hoạt động về: Xây dựng kế hoạch, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ chăm sóc người bệnh.

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Lãnh đạo khoa phòng:

– Trưởng phòng: Ths. Đoàn Thị Hồng Đào

– Phó trưởng phòng: Lê Thị Thanh Thủy

3.2. Nhân sự:

– Thạc sĩ : 1
– Đại học:
– Cao đẳng :