1. Tên phòng: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

2. Chức năng và nhiệm vụ:

a) Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm; công tác chuyên môn; công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; công tác chỉ đạo tuyến; công tác công nghệ thông tin; công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; công tác nghiên cứu khoa học và các chương trình, dự án; các hoạt động về hội nghị, hội thảo.

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động về: Tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật; thu thập thông tin, phân tích các số liệu liên quan và tổng hợp báo cáo hoạt động của Trung tâm.

c) Triển khai thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành.

– Tổ chức thực hiện lấy ý kiến thăm dò và đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế thường xuyên, làm cơ sở cho việc cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ y tế.

–  Xây dựng các báo cáo chất lượng, lồng ghép báo cáo chất lượng vào báo cáo hoạt động chung của bệnh viện.

– Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích, xử lý thông tin liên quan đến quản lý chất lượng bệnh viện.

d) Phối hợp thực hiện các hoạt động về: Quản lý thuốc, hóa chất, vật tư, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; quản lý nhân lực, tài chính, tài sản.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Lãnh đạo khoa phòng:

– Trưởng phòng: Ths.Bs. Mai Hữu Phước

– Phó trưởng phòng:

3.2. Nhân sự: 8

– Thạc sĩ : 1
– Đại học: 6
– Cao đẳng : 1