0236 3969 894 ttytnhs@danang.gov.vn
Hoạt động bệnh viện