0236 3969 894 ttytnhs@danang.gov.vn

KHỐI DỰ PHÒNG

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Phòng Dân số truyền thông và Giáo dục sức khỏe

Khoa Kiểm soát bệnh tật – Y tế cộng đồng và Dinh dưỡng